Wszystko, co warto wiedzieć o uldze dla rodzin 4+

Zmiany podatkowe, które zostały wprowadzone przez Polski Ład obejmują również ulgi, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Istnieje ulga dla rodzin, które posiadają czwórkę dzieci.

Przychody do wysokości 85 528 zł, które objęte są ulgą dla rodzin 4+

Przychody te mogą zostać uzyskane z umów zleceń, ze spółdzielczego stosunku pracy, ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, z pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym ostatnim przypadku przychody opodatkowane są na zasadach skali podatkowej – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym. Ponadto również, gdy zastosowana zostanie obniżona stawka podatku w ramach ulgi IP BOX.

Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby podatnik dostał ulgę dla rodzin 4+

Podatnikowi, który ma co najmniej czwórkę dzieci zostanie przyznana ulga dla rodzin 4+ pod warunkiem, że w danym roku podatkowym sprawował władzę rodzicielską. Mógł też być opiekunem prawnym czwórki dzieci. Jednak musiały one mieszkać razem z nim. Warunkiem może być także sprawowanie funkcji rodziny zastępczej lub spełnianie obowiązku alimentacyjnego, jeśli dzieci są pełnoletnie.

W jakim wieku muszą być dzieci, które podatnik wychowuje, aby przyznana została mu ulga?

Ulga jest uznawana, gdy podatnik wychowuje dzieci małoletnie. W tym przypadku wysokość rocznych przychodów nie ma znaczenia. Przysługuje również mu, gdy wychowuje on dzieci pełnoletnie, który otrzymują rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny. Wysokość rocznych dochodów nie ma znaczenia. Tak samo jest, gdy podatnik ma dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, które uczą się.

Ulga – dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia

Podatnikom przysługuje ulga, gdy mają dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się. Jednak obowiązują pewne warunki. Jedne z nich stanowi o tym, że dzieci te nie mogą uzyskać dochodów opodatkowanych np. podatkiem według skali podatkowej. Nie mogą one również podlegać opodatkowaniu na zasadach, które jasno wynikają z ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych lub też z ustawy o podatku tonażowym. Warunkiem jest także to, że dzieci nie uzyskały przychodów, które są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym.

Przychody, których ulga nie obejmuje

Warto też wiedzieć, jakich przychodów ulga nie obejmuje. Nie wlicza więc przychodów z umów o dzieło, z zasiłków macierzyńskich, chorobowych, z praw autorskich. Nie obejmuje również przychodów, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto również – tych, które zwolnione są od podatku dochodowego.

Ważne rzeczy o deklaracji PIT dla ulgi 4+

Obowiązkiem podatnika może być złożenie osobnej informacji PIT do końca kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. W niej powinny znaleźć się informacje takie jak liczba dzieci i ich numery PESEL. Jeśli podatnik nie posiada numerów, można podać imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Warto pamiętać o tych wszystkich ulgach przy rozliczeniu rocznym. Jeśli prowadzisz własną działalność, korzystne będzie skorzystanie z usług doradcy podatkowego, który wskaże, z jakich rozwiązań warto skorzystać.

Polecamy

Reklama