Kogo określa się mianem wytwórcy odpadów medycznych?

Gospodarka odpadami medycznymi opiera się na działaniach różnych podmiotów, które dla efektywnego i zracjonalizowanego unieszkodliwiania odpadów powinny między sobą współpracować. Kogo określa się mianem wytwórcy odpadów medycznych?

Podmioty w gospodarowaniu odpadami medycznymi

W celu właściwego rozumienia zadań i obowiązków, które zostały nałożone na różne podmioty uczestniczące w procesie gospodarowania odpadami medycznymi, istotne jest zdefiniowanie tychże podmiotów.

Kluczowe podmioty zaangażowane w gospodarkę szczególnych odpadów, jakimi są odpady medyczne, sprecyzowane zostały w Ustawie o odpadach przyjętej 14 grudnia 2012 roku. Posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów bądź osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będący w posiadaniu odpadów. Właściciel nieruchomości, na której znajdują się odpady medyczne jest również rozumiany jako posiadacz odpadów. Ustawa przedstawia szerszą definicję, określając wytwórcę odpadów mianem każdego, kto powoduje poprzez działalność lub bytowanie powstawanie odpadów oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę odpadów, powodującą zmianę ich charakteru lub składu. Węższą definicję wytwórcy odpadów, w zakresie odpadów medycznych można sformułować następująco: Wytwórcą odpadów medycznych jest każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą (w formie praktyki zawodowej lub jako przedsiębiorca podmiotu leczniczego), który powoduje powstanie odpadów medycznych. Pośrednikiem w obrocie odpadami jest każdy, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów.

Wytwórca odpadów medycznych

Ustawowe regulacje określają dwie reguły w kwestii wytwórcy odpadów medycznych. Pierwsza to taka, że nie każdy posiadacz odpadów medycznych jest ich wytwórcą. Druga zaś mówi o tym, że każdy wytwórca odpadów medycznych jest ich posiadaczem z mocy prawa.

Obowiązki na wytwórcę odpadów medycznych narzuca ustawa o odpadach, a także niedawno przyjęte Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, będący wytwórcą odpadów medycznych odpowiada za prawidłowy proces gospodarowania odpadami medycznymi od momentu ich zbierania, poprzez przechowywanie, właściwe oznakowanie, transport do magazynu wewnętrznego, czasowe magazynowanie, aż do zakończenia tego magazynowania i unieszkodliwienia lub przekazania podmiotowi zewnętrznemu do unieszkodliwienia. Jeśli dochodzi do przekazania odpadów zewnętrznej firmie, to na nią nakładana jest również odpowiedzialność za dalszy etap gospodarowania odpadami w związku tym, że to firma staje się od tej chwili posiadaczem odpadów. Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialność placówki medycznej ustaje. Dopiero w momencie utylizacji odpadów przez firmę zewnętrzną lub samą placówkę medyczną ustaje wszelka odpowiedzialność wynikająca z przepisów o gospodarowaniu odpadami medycznymi.

Odpady medyczne wytwarzają nie tylko szpitale, przychodnie czy prywatne gabinety lekarskie. O ich gospodarkę zgodną z przepisami muszą zadbać też gabinety stomatologiczne, salony kosmetyczne i fryzjerskie, hurtownie farmaceutyczne, apteki, domy pomocy społecznej, studia tatuażu.

Obowiązek sprawozdawczości

Wytwórca odpadów medycznych jest zobowiązany do składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z art. 75 i 237 ustawy o odpadach. Posiadacze odpadów nie będący ich wytwórcami nie mają takiego obowiązku.