Sezon remontów rozpoczęty – co zrobić z gruzem i odpadami pobudowlanymi?

Wiosna i lato to sezon, kiedy rusza wiele prac remontowych w domach prywatnych, czy mieszkaniach. Najnowsze trendy w urządzaniu wnętrz pozwalają na wybór wśród ogromnej oferty rozwiązań, stylów, materiałów, a także wykonawców. Co jednak zrobić z odpadami, które pozostają po remoncie?

Odpady budowlane to niepożądany materiał produkowany bezpośrednio przy budowach i remontach. Obejmują one materiały budowlane, takie jak gruz, materiały izolacyjne, przewody elektryczne, gonty i dachy, ale także drobne gwoździe. Odpady budowlane mogą zawierać ołów, azbest lub inne niebezpieczne substancje, dlatego tak ważne jest ich usunięcie z miejsca remontu.

Nowoczesne trendy w budownictwie – jak zarządzać odpadami

Obecnie coraz więcej mówi się o konieczności odpowiedzialnego zarządzania odpadami. Staje się ono istotnym aspektem zrównoważonego budownictwa. W tym kontekście zarządzanie materiałami oznacza eliminowanie odpadów tam, gdzie jest to możliwe, minimalizowanie ich marnotrawienia oraz ponowne ich wykorzystywanie. Redukcja, recykling i ponowne zastosowanie odpadów są niezbędne dla zrównoważonego zarządzania zasobami.

Istnieje wiele możliwości korzystnej redukcji i odzyskania materiałów, które w innym przypadku byłyby przeznaczone do zniszczenia jako odpady. Specjaliści z branży budowlanej rozwijają wiedzę na temat korzystnego, ponownego wykorzystania, skutecznych strategii identyfikacji i separacji oraz promowania przyjaznych dla środowiska sposobów zmniejszania ilości usuwanych odpadów. Przedsiębiorstwa budowlane zaczynają zauważać możliwość czerpania korzyści ekonomicznych poprzez zwrot odpadów do procesów produkcyjnych, promowanie i poszukiwanie okazji do włączenia materiałów pochodzących z recyklingu do kolejnych projektów i priorytetowe traktowanie redukcji odpadów.

Coraz więcej mówi się o tym, że istnieje możliwość recyklingu materiałów budowlanych. Gruz można kruszyć i ponownie wykorzystywać w kolejnych projektach budowlanych. Właściwie przetworzony jest coraz częściej uznawany za bardzo przydatny materiał budowlany określany jako kruszywo betonowe (RCA) lub beton z odzysku (RCM – mieszanka betonu i cegieł ceramicznych). Odpady drewna można również odzyskać i poddać recyklingowi. Na przykład, drzwi i okna w dobrym stanie mogą zostać przekazane lub sprzedane w celu wykorzystania przy innej budowie.

Materiały i produkty, które nie mogą skutecznie i skutecznie zostać wyeliminowane, zminimalizowane lub ponownie wykorzystane, są ostatecznie zbierane, a jeśli nie zostaną zutylizowane, prawdopodobnie zostaną usunięte po najniższych kosztach. W wielu regionach kraju opłaty za utylizację na składowiskach odpadów stałych są znacznie wyższe, niż koszty separacji i odzysku, w tym koszty usuwania pozostałości.

Jak gromadzić odpady pobudowlane

Zebrane i posortowane materiały powinny być przechowywane w specjalnych kontenerach, co ułatwi ich transport do miejsca składowania, a także oddzielenie odpadów przeznaczonych do recyklingu od odpadów przeznaczonych na wysypisko, bez ryzyka skażenia tych pierwszych.

Niektóre składowe odpadów budowlanych, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, są niebezpieczne w przechowywaniu. Rozkładające się płyty gipsowe uwalniają siarkowodór oraz toksyczny gaz. Dlatego tak ważne jest ich odpowiedni transport za pomocą specjalnych kontenerów.

Specjaliści zwracają uwagę, jak duże zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska stanowią niektóre z odpadów. Specjalistyczne firmy zajmują się identyfikacją oraz usuwaniem niebezpiecznych materiałów. Są to m.in.: materiały zawierające azbest, ołów, rozpuszczalniki, chemikalia, produkty ropopochodne, świetlówki czy elektronika. Za materiały bezpieczne i nadające się do recyklingu uznaje się: materiały drewniane, beton, żwir, kamień, płyty gipsowe czy oprawy hydrauliczne i oświetleniowe.

Zrównoważone zarządzanie odpadami staje się coraz ważniejszym elementem kierowania procesem budowy. Odpowiednie wykorzystanie pozostałości po budowie jest ważne nie tylko ze względów dbałości o bezpieczeństwo i czystość procesu budowy, ale może też przynieść wymierne korzyści ekonomiczne.

Źródło: Avio Star – Transport HDS

Polecamy

Reklama